Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEGEVENS


KookeenY / p.a. Jig Technologies bvba | Schawijkstraat 55 | 2520 Ranst

BTW BE 0473.194.605


1. Onze contactgegevens


U kunt ons per mail bereiken op: info@conventus.be

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: +32 473 72 51 31

U kunt ons eveneens bereiken via onze social media kanalen.


2. Toepassingsgebied algemene voorwaarden


2.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van  Jig Technologies  BVBA en haar product KookeenY uitgaande offertes en facturen en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

2.2. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van www.succesvol-samenwerken.be en  wordt op verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.


3. Verwerking van persoonsgegevens

 

Om de overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Jig Technologies, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren, wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen met Jig Technologies via bovenstaande gegevens.


De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Indien de klant niet akkoord gaat met hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

•domeinnaam (ip adres) als de klant een bezoek brengt aan onze webpagina's

•e-mailadres als de klant boodschappen/vragen plaatst op deze website

•e-mailadres als de klant dit aan ons communiceert

•e-mailadres als de klant deelneemt aan discussieforums

•alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de klant geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan

•alle informatie met betrekking tot de pagina's die de klant op onze site geraadpleegd heeft

•alle informatie die de klant vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:

•om de inhoud van onze website te verbeteren

•om de klant later te contacteren voor direct marketingdoeleinden


Klik hier voor de Data Protection Notice.


4. Veiligheid


Als wij gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.


5. Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 

  • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:


o via e-mail: info@conventus.be

o via telefoon: +32 476 72 7756

o per post: Schawijkstraat 55, 2520 Ranst, Belgium.


  • Als u ons uw postadres via het web meedeelt :


o kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


o kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:


- Commerciële partners

Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.


  • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt:


o kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


o kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:


- Commerciële partners

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.


  • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt:


o kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

o kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:


- Commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.


  • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt:

okan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

okan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:


- Commerciële partners

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.


  • Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)


  • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


  • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


  • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


  • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres6. Inschrijving


6.1. Het programma zich richt tot een ruim publiek. Elke organisatie die een nieuwe uitdaging aangaat. Iedereen die afhankelijk is van samenwerking om zijn doelstellingen te bereiken. Iedereen die als specialist verantwoordelijk is voor een deelproduct binnen zijn organisatie.

6.2. Door het inschrijven voor een door Jig Technologies BVBA en haar product  KookeenY

georganiseerde opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk en op voorhand schriftelijk van afwijken.

6.3. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 1 week voor de start van de opleiding, of in overleg.


7. Betalingsvoorwaarden


7.1. De rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar bestuurszetel, dertig dagen na de datum van de rekening of de factuur, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren vóór aanvang van de opleiding, behoudens laattijdige inschrijvingen. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer dat op de rekening of de factuur is vermeld.

7.2. Betaling door middel van KMO- portefeuille dient vooraf aan de coördinerend verantwoordelijke gemeld te worden.

7.3. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12 % per jaar op dat bedrag verschuldigd,

vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op dat bedrag, met een minimum van 65 euro.

7.4. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de cliënt tot gevolg, zelfs de niet vervallen,

zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

7.5. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

7.6. Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom.

7.7. De door Jig Technologies BVBA en haar product  kookeenY aangerekende en/of geadverteerde prijzen zijn inclusief BTW, behoudens uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


8. Annulering van de inschrijving


8.1. Annulering van een inschrijving kan enkel per gewone brief, per faxbericht of per elektronische post (e-mailbericht) gebeuren.

8.2. Bij een annulering meer dan tien dagen voor de startdatum van een opleiding dient de cliënt als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 65 euro te betalen.

8.3. Bij een annulering vanaf tien dagen voor de startdatum van een opleiding dient de cliënt als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 20% van de inschrijvingsprijs van de opleiding te

betalen, met een minimum van 65 euro.

8.4. Bij een annulering de dag voor de opleiding, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

8.5. Bij een annulering nadat een opleiding is begonnen, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en wordt de documentatie enkel op schriftelijk verzoek van de cliënt aan hem doorgestuurd.

8.6. Wie ingeschreven is voor een opleiding, maar niet kan deelnemen, mag zich laten vervangen door een collega, voor zover die vervanger door de coördinerend verantwoordelijke wordt aanvaard. Een vervanging

dient minimaal 1 werkdag voor de start van de opleiding gemeld te worden.


9. Annulering, verdaging of wijziging van opleiding


9.1. Jig Technologies – KookeenY behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle

door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker enz.) haar daartoe dwingen.

9.2. Bij annulering van een opleiding betaalt Jig Technolgies – KookeenY aan de cliënt het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met meer dan drie

maanden, heeft de cliënt eveneens het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

9.3. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met maximum drie maanden of bij wijziging van de inhoud, de modaliteiten of de locatie van een opleiding, kan de cliënt enkel tot annulering overgaan tegen betaling van 20 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 65 euro, als vergoeding voor de administratiekosten.


10. Aanwezigheidsgetuigschrift


10.1. Op verzoek van de cliënten ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsgetuigschrift voor de volledige opleiding waarvoor ze inschreven zijn, op voorwaarde dat ze minimaal 75% van de lessen aanwezig zijn.

Aanwezigheden worden bijgehouden bij aanvang van elke les. De cliënt dient voor aanwezigheid te tekenen op een daarvoor bestemd formulier.

10.2. Het aanwezigheidsgetuigschrift wordt na afloop van de opleiding naar de cliënt opgestuurd, naar het adres dat bij inschrijving werd vermeld.

10.3. Bij vervanging wordt het aanwezigheidsattest uitgereikt aan de cliënt die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de opleiding.

10.4. Een duplicaat van het getuigschrift kan op verzoek eenmalig bekomen worden op het secretariaat. Op dit getuigschrift wordt vermeld dat het een duplicaat betreft.


11. Toepasselijk recht en betwistingen


11.1. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Jig Technologies BVBA en haar product KookeenY en haar cliënten.

11.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van Jig Technologies – KookeenY met haar cliënten,

vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.