Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEGEVENS

 

KookeenY / p.a. Jig Technologies bvba | Schawijkstraat 55 | 2520 Ranst

BTW BE 0473.194.605

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden

 

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Jig Technologies BVBA en haar product KookeenY uitgaande offertes en facturen en alle door haar gesloten overeenkomsten die het verstrekken van opleidingen in de ruime zin tot voorwerp hebben, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van www.succesvol-samenwerken.be en wordt op verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

 

2. Inschrijving

 

2.1. Het programma zich richt tot een ruim publiek. Elke organisatie die een nieuwe uitdaging aangaat. Iedereen die afhankelijk is van samenwerking om zijn doelstellingen te bereiken. Iedereen die als specialist verantwoordelijk is voor een deelproduct binnen zijn organisatie.

2.2. Door het inschrijven voor een door Jig Technologies BVBA en haar product KookeenY

georganiseerde opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk en op voorhand schriftelijk van afwijken.

2.3. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 1 week voor de start van de opleiding, of in overleg.

 

3. Betalingsvoorwaarden

 

3.1. De rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar bestuurszetel, dertig dagen na de datum van de rekening of de factuur, behoudens wanneer op de rekening of op de factuur andere betalingsvoorwaarden zijn vermeld. De betaling dient te gebeuren vóór aanvang van de opleiding, behoudens laattijdige inschrijvingen. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer dat op de rekening of de factuur is vermeld.

3.2. Betaling door middel van KMO- portefeuille dient vooraf aan de coördinerend verantwoordelijke gemeld te worden.

3.3. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12 % per jaar op dat bedrag verschuldigd,

vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op dat bedrag, met een minimum van 65 euro.

3.4. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de cliënt tot gevolg, zelfs de niet vervallen,

zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

3.5. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

3.6. Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom.

3.7. De door Jig Technologies BVBA en haar product kookeenY aangerekende en/of geadverteerde prijzen zijn inclusief BTW, behoudens uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

4. Annulering van de inschrijving

 

4.1. Annulering van een inschrijving kan enkel per gewone brief, per faxbericht of per elektronische post (e-mailbericht) gebeuren.

4.2. Bij een annulering meer dan tien dagen voor de startdatum van een opleiding dient de cliënt als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 65 euro te betalen.

4.3. Bij een annulering vanaf tien dagen voor de startdatum van een opleiding dient de cliënt als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 20% van de inschrijvingsprijs van de opleiding te

betalen, met een minimum van 65 euro.

4.4. Bij een annulering de dag voor de opleiding, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

4.5. Bij een annulering nadat een opleiding is begonnen, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd en wordt de documentatie enkel op schriftelijk verzoek van de cliënt aan hem doorgestuurd.

4.6. Wie ingeschreven is voor een opleiding, maar niet kan deelnemen, mag zich laten vervangen door een collega, voor zover die vervanger door de coördinerend verantwoordelijke wordt aanvaard. Een vervanging

dient minimaal 1 werkdag voor de start van de opleiding gemeld te worden.

 

5. Annulering, verdaging of wijziging van opleiding

 

5.1. Jig Technologies – KookeenY behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle

door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker enz.) haar daartoe dwingen.

5.2. Bij annulering van een opleiding betaalt Jig Technolgies – KookeenY aan de cliënt het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met meer dan drie

maanden, heeft de cliënt eveneens het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

5.3. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met maximum drie maanden of bij wijziging van de inhoud, de modaliteiten of de locatie van een opleiding, kan de cliënt enkel tot annulering overgaan tegen betaling van 20 % van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 65 euro, als vergoeding voor de administratiekosten.

 

6. Aanwezigheidsgetuigschrift

 

6.1. Op verzoek van de cliënten ontvangen de deelnemers een aanwezigheidsgetuigschrift voor de volledige opleiding waarvoor ze inschreven zijn, op voorwaarde dat ze minimaal 75% van de lessen aanwezig zijn.

Aanwezigheden worden bijgehouden bij aanvang van elke les. De cliënt dient voor aanwezigheid te tekenen op een daarvoor bestemd formulier.

6.2. Het aanwezigheidsgetuigschrift wordt na afloop van de opleiding naar de cliënt opgestuurd, naar het adres dat bij inschrijving werd vermeld.

6.3. Bij vervanging wordt het aanwezigheidsattest uitgereikt aan de cliënt die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de opleiding.

6.4. Een duplicaat van het getuigschrift kan op verzoek eenmalig bekomen worden op het secretariaat. Op dit getuigschrift wordt vermeld dat het een duplicaat betreft.

 

7. Toepasselijk recht en betwistingen

 

7.1. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Jig Technologies BVBA en haar product KookeenY en haar cliënten.

7.2. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van Jig Technologies – KookeenY met haar cliënten,

vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.